Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin “Ju e vratë Valbonën” të autores Bukurije Bushati

Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin “Ju e vratë Valbonën” të autores Bukurije Bushati

“Valbona.”, tha ajo me zërin që kumbonte bregut të liqenit. “Edhe unë jam Valbona.”, tha ajo vajza krah saj. “Edhe unë.”, tha tjetra dhe tjetra dhe liqeni kumbonte në dridhjet e ajrit, “Edhe unë.” Vuri duart në veshë. Po thirrjet e tyre vinin gjithnjë e më të forta. U zgjua i trëmbur. Zilja e telefonit binte pa pushim…..

Titulli: Ju e vratë Valbonën.

Autore: Bukurije Bushati
Redaktore dhe korrektore: Sabahet Lishi.
Kopertina: Elona Marika.

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-46-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2019

CIP Katalogimi për botim BK Tiranë
Bushati, Bukurije
Ju e vratë Valbonën / Bukurije Bushati ;
red. Sabahet Lishi. – Tiranë : Ada, 2019
152 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-46-7
1.Letërsia shqipe 2.Proza
821.18 -3

Autorja: Bukurije Bushati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s